แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปล่ง) (ฉบับที่ ๑)
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปล่ง) (ฉบับที่ ๑)

E-mail Print PDF

 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) (ฉบับที่ ๑)

www.phudin.go.th/th/files/1_ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี (พ_ศ_๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) (ฉบับที่ ๑).pdf

www.phudin.go.th/th/files/2_ส่วนที่ ๑ บทนำ.pdf

www.phudin.go.th/th/files/3_บัญชีสรุปรายละเอียดโครการ.pdf

www.phudin.go.th/th/files/4_บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น1_.pdf

www.phudin.go.th/th/files/5_บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น2เพ่ิมเติม.pdf

 

ผลการดำเนินงาน