ยุทธศาสตร์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ยุทธศาสตร์

E-mail Print PDF
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1)พัฒนาด้านการคมนาคม
2)พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
3)พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2)ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการประกอบอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1)การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2)การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
3)ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
4)ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
5)ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6)การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7)การสังคมสงเคราะห์
8)การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1)การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1)อนุรักษ์และฟื้นฟู สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง
2)พัฒนาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว
 
***********************************************
Last Updated on Wednesday, 14 November 2018 15:11  

ผลการดำเนินงาน