ประกาศเทศบาล
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ประกาศเทศบาล

E-mail Print PDF

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน.pdf

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต.pdf

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณะ.pdf

ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทจริตคอรับชั่น.pdf

ประกาศช่างทางการร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล.pdf

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล.pdf

ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

Last Updated on Wednesday, 03 July 2019 09:26  

ผลการดำเนินงาน