messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้1,735
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,612
ทั้งหมด 280,000

info No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2567ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลภูดิน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เทศบาลตำบลภูดิน จัดกีฬาการกุศลเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม


ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖


แผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน


ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
รอปรับปรุง

องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

image
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน 4 ประเด็นหลัก
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt ภาพกิจกรรม
ตลาดวัว (ตลาดนัดโค-กระบือ) เทศบาลตำบลภูดิน
กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ เทศบาลตำบลภูดิน
ปรับถนนทางเลี่ยงบ้านสร้างสุข
วางถุงทรายกั้นน้ำท่วม
กองช่างเทศบาลตำบลภูดิน ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาล
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566
โครงการผู้ปกครองร่วมใจเด็กปลอดภัย เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
 
image วารสารเทศบาล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะไดโนเสาร์[20 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาสพัฒนาภูมิทัศน์[17 ตุลาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำมันไพรสูตรโบราณ ประจำปี 2566[25 สิงหาคม 2566]
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566[27 กรกฎาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารเทศบาล
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
(นายศราวุธ สำราญมล)
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080-744-4129
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 081-708-0142
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 081-708-0142
สายตรงนายกเทศมนตรี
info 0807444129
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ปรกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
16 ก.ค. 2567
กส 0023.3/ว 5706
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
16 ก.ค. 2567
มท 0802.4/ว2962
รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
16 ก.ค. 2567
กส 0023.1/ว 362
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เมนู “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อปท.จ.กาฬสินธุ์”
16 ก.ค. 2567
กส 0023.6/ว 5703
แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ก.ค. 2567
กส0023.6/ว 5705
การสำรวจปัญหาการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 ก.ค. 2567
กส 0023.5/ว 5704
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4
16 ก.ค. 2567
กส 0023.3/ว 361
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
16 ก.ค. 2567
กส 0023.3/ว 361
สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
16 ก.ค. 2567
กส 0023.3/ว 360
ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้านการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ