เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group คณะผู้บริหาร
นายศราวุธ สำราญมล
นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 080 7444129
นายบุญถึง ยานอาษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 082 1232095
นายเดิน บทมาตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 085 4627420
นายสุขสันต์ สำราญมล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน
โทร : 086 1457918
group ฝ่ายสภา
นายสมพร ยานเพิ่ม
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายวินัย อบมาลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายก้องสนั่น ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายชาติชาย ทวาศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางกฤษณา วิระพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางรจนา พาชิน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายประคอง ภูแสนศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายณัฐวุฒิ ญานอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวปิยฉัตร กุลจนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายอลงกรณ์ ภูมูลมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวพรสมบัติ อ่อนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
นายคำไสย์ ยานเพิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิมาล อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
group สำนักปลัด
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายยงยุทธ บุญสพ)
นิติกร
(นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส)
นักพัฒนาชุมชน
(นายเดชา ลุสำเร็จ)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายครรชิต ภูแสนศรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา)
จพง.ป้องกันฯ
(นายปรีชา สระแก้ว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายบุญรินทร์ นนทะพิทา)
จพง.ธุรการ
นายสิทธิพร วิระพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพงพันธ์ วิระพันธ์)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายวรรณชัย บทมาตร)
นักการภารโรง
(นายทองอวน ยานเพิ่ม)
ยาม
(นายอุดม นาถ้ำพลอย)
คนงานทั่วไป
(นายเสถียร ภูโทสุด)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(นายฟ้าประทาน คำสีลา)
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายประเสริฐศักดิ์ อัครินทร์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ไชยริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวมนัสชนก สาวิศิษฐ์
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด
นางสาวรัชนี ศรีพันลม
จ้างเหมาบริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุภาวดี ศรีคำมูล
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด
นายสยาม สัมฤทธิ์ล้วน
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
group กองคลัง
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิมาล อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวเพ็ญจันทร์ เนื่องสุมาลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวันชัย คงสมมาตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางจิรนันท์ ยัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัคราภรณ์ ปรีจำรัส
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศศิภรณ์ วิระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรียาพร นาเมืองรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายกำพล ยานเพิ่ม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวอภิญญา ภูสงวน
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายพงษ์พิทักษ์ ญานเพิ่ม
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
นายนารินทร์ แก้วสิมมา
จ้างเหมาบริการกองคลัง
นางสาวพัชรา ภูนางาม
จ้างเหมาบริการ กองคลัง
group กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสงกรานต์ ศรีดารา
นายช่างโยธา
นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายวีรภัทธ อุคำพันธ์
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอภิเดช ทรัพย์สิงห์
ผช.เจ้าพนักงานประปา
นายศุภชัย ภูวังแทบ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธีระยุทธ เทพพร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นางสาวศรัญญา วิระพันธ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
นายสุวิน มุขกะโทก
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายเรวัตร ภูแดนไกร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายดอกรักษ์ กงมหา
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายพิรัชชัย ภูสงวน
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายอาทิตย์ ภูสามารถ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายพรมมา มณีดำ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายสมาน นาเมืองรักษ์
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายประมาณ เทพพร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นางสาวทิพวรรณ ภูอุตตะ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
group กองการศึกษาฯ
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกฤษณา ภูผาโลน
ครู คศ.1
นางวรรณา ภูแสนศรี
ครู คศ.1
นางสาวชฏาพร ภูมาตนา
ครู คศ.1
นางวิภาวรรณ เทพราชา
ครู คศ.1
นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี
ผดด.
นางสาวนิตยา พลพิน
ผดด.
นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์
ผดด.
นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุไรรัตน์ เทพพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเตือนใจ ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ
นายยุทธนา ปรีดี
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นางสมควร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินัย วิชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรมงคล กงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวกิ่งแก้ว พันกุล
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเลียม นาสินสร้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายชาญณรงค์ โนนปฏิ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุรเชษฐ์ บาฬศรี
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสิริลักษณ์ ภูวังแทบ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอลงกต ลีลาศ
จ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม