messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีภาค ภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสงกรานต์ ศรีดารา
นายช่างโยธา
นายรุ่งโรจน์ พิมพะนิตย์
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายวีรภัทธ อุคำพันธ์
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายศุภชัย ภูวังแทบ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธีระยุทธ เทพพร
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นางสาวศรัญญา วิระพันธ์
ผู้ช่วยธุรการ
นายพงศธร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ
นายสุวิน มุขกะโทก
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายเรวัตร ภูแดนไกร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายดอกรักษ์ กงมหา
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายอาทิตย์ ภูสามารถ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายพรมมา มณีดำ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายสมาน นาเมืองรักษ์
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นายประมาณ เทพพร
จ้างเหมาบริการ กองช่าง
นางสาวทิพวรรณ ภูอุตตะ
จ้างเหมาบริการ กองช่าง