messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย
ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน
โทร : 0817080142
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0885731956
นางสาวสุพรรณา เทพพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0641580228
ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ สุวรรณชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0864581409
นายสุริยัญ รังหอม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0956614016
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0637179955
นางสาววิมาน อิ่มถวิล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0987799782