messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group สำนักปลัด
นางสาวสุรัตติญา สลุงใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพัชราวรรณ นันจรัส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเดชา ลุสำเร็จ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายครรชิต ภูแสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอนุรักษ์ นุ่นสีดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายปรีชา สระแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นายสิทธิพร วิระพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวกรรณิการ์ อัครินทร์
ผช.จพง.ธุรการ
นายพงพันธ์ วิระพันธ์
ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายสถาพร โสภาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวรรณชัย บทมาตร
นักการภารโรง
นายทองอวน ยานเพิ่ม
ยาม
นายอุดม นาถ้ำพลอย
คนงานทั่วไป
นายเสถียร ภูโทสุด
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายฟ้าประทาน คำสีลา
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายวทัญญู ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายเกรียงไกร ไชยริบูรณ์
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวสุภาวดี ศรีคำมูล
จ้างเหมาบริการ สำนักปลัด
นายสยาม สัมฤทธิ์ล้วน
จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวพัชรา ภูนางาม
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด
นางสาวมาลินี ดวงแก้ว
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด