messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 108
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธู์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
รายงานข้อมูลของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 113
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 134
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 287
สรุปการดำเนินงานโครงการประจำงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 305
รายงานงบแสดงฐานการเงินประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 425
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1